Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
 
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 29 marzec 2015

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR
LGR
LGR

Turniej piłki nożnej halowej o puchar Wrzosowej Krainy

Plakat turniej wrzosowa

Konkurs w zakresie wspierania i upowszechnianaia kultury fizycznej

Gromadka 23.0opp2.2015 r

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Gromadka
o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2015r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 poz.1118 ze zm.. ) oraz Uchwały nr LII/374/14 Rady Gminy Gromadka z dnia 7 listopada 2014 r r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na 2015 r "

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2015 r"

1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez :

1.1 organizowanie otwartych imprez sportowych o charakterze masowym w plenerze oraz w hali
1.2 prowadzenie drużyn sportowych (sport masowy) w gminie: minimum 2 sekcje piłki nożnej

2. Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 55 .000 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

3. Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2014 przeznaczona została kwota w wysokości 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. ustawy

5. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania.

6 Oferta winna zawierać:

1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.
3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

7 Złożona oferta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego rejestru

7 Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

8 W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem
wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań
finansowych i merytorycznych.

9 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 757382452 fax. 757382472 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2015 r do godziny 10 00 w zamkniętych
kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2015 r

10 Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11 Termin otwarcia ofert: w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 27 marca 2015 r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.

12 Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

Działaj lokalnie we Wrzosowej Krainie

„Działaj Lokalnie4" we „Wrzosowej Krainie"
7 zakończonych projektów, 4 w trakcie realizacji, setki wolontariuszy i osób zaangażowanych. To tylko niektóre efekty Programu Działaj Lokalnie VIII, który jest realizowany w edycji 2014/2015 na terenie „Wrzosowej Krainy".

„Działaj Lokalnie" to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Fundacją „Wrzosowa Kaina". W tegorocznej edycji Działaj Lokalnie we „Wrzosowej Krainie" do dofinansowania wybrano 11 projektów na łączną kwotę 45 000,00 zł.

Celem Programu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu realizowane projekty mają bardzo szerokie i pozytywne oddziaływanie. Nie sposób wymienić wszystkich ich zalet, ale z całą pewnością projekty te rozwijają aktywność społeczną, uczą postaw prospołecznych i wspólnego działania, wzmacniają więzi międzyludzkie, zachęcają do rozwijania swoich pasji i zapewniają atrakcyjne możliwości spędzania czasu, przełamują bariery międzypokoleniowe, promują miejscowości, uczą troski o środowiska lokalne, podtrzymują tożsamość i tradycję. Jednym słowem, są dobrymi praktykami, które warto naśladować!

31


Z obszaru Gminy Gromadka dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Nowa Kuźnia i Pasternik – dwie wsie jeden cel", który realizowany jest przez Fundację Wspierania Turystyki i Rekreacji Konnej „Gryf".
Celem projektu jest integracja mieszkańców wsi Nowa Kuźnia i Pasternik przy realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy wizerunku obu wsi.
W ramach projektu zaplanowano plener malarski w Pasterniku, wspólne zagospodarowanie placu w Pasterniku oraz placu w Nowej Kuźni, 2 wspólne wycieczki: rowerowa z Pasternika do Nowej Kuźni i piesza z Nowej Kuźni do Pasternika, warsztaty rękodzielnicze w Nowej Kuźni oraz ogniska podsumowujące każde wykonane działania, a na koniec quiz patriotyczny.
Kwota dofinansowania z ARFP: 5 620,00 zł
Wkład własny finansowy beneficjenta: 340,40 zł
Wkład własny niefinansowy beneficjenta: 2 166,00 zł
Całkowita wartość projektu: 8 126,40 zł
Okres realizacji: 01.09.2014 -28.02.2015
Ilość osób, która bierze udział w działaniach realizowanych w ramach projektu: wycieczkach i
warsztatach - po 40 osób, w pracach przy budowie skwerków - 30 osób.
56Ponadto w aktualnej edycji dofinansowanie otrzymały jeszcze inne projekty z obszaru „Wrzosowej Krainy":
 „W Kobiecym Kręgu", realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji mieszkańców wsi Miroszowice „Bocianie Gniazdo" (Gm. Lubin),
 „Pomagam od najmłodszych lat", realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miłkowicach (Gm. Miłkowice),
 „Skarby w gminie Chojnów", realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica „IMPULS" (Gm. Chojnów),
 „Warsztaty 'Poznajemy tajniki ceramiki'", realizowany przez Stowarzyszenie „Nasze Łaziska" (Gm. Bolesławiec),
 „Pita-Smakowita Tradycja Naszych Dziadków", realizowany przez Stowarzyszenie „Kobiet Aktywnych" (Gm. Bolesławiec),
 „Zajęcia sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych", realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzymalinie (Gm. Miłkowice),
 „Aktywnie po zdrowie - z Klubem Sportowym 'Albatros'", realizowany przez Klub Sportowy „Albatros" Jaśkowice Legnickie (Gm. Kunice),
 „Fitness Klub 50+", realizowany przez Stowarzyszenie „Żeliszowski Potok" (Gm. Bolesławiec),
 „Muzyka łączy pokolenia", realizowany przez Zespół wokalno-taneczny „Mozaika" we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury (Gm. Przemków),
 „Aktywni od przedszkola do seniora", realizowany prze Fundacje „Vita Regionem" (Gm. Chocianów).

Gratulujemy wszystkim wnioskodawcom i realizatorom wspaniałych pomysłów, dziękujemy za zaangażowanie i włożoną pracę oraz zachęcamy do kontynuacji działań. Mamy też nadzieję, że opisane projekty staną się źródłem inspiracji do tworzenia kolejnych.

Informacja i zdjęcia Ewa Baran
dzialaj lokalnieLogo-PAFWlogo filantropiawrzosowa
KONTAKT
Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001