Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
sobota, 25 luty 2017

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2017 r

Gromadkaopp 17.02.2017 r

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Gromadka
o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2017r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.. ) oraz Uchwały nr XXV/194/16 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 października 2016 r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r "

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2017 r"

1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez :

1.1 organizowanie otwartych imprez sportowych o charakterze masowym w plenerze oraz w hali
1.2 prowadzenie drużyn sportowych (sport masowy) w gminie: minimum 2 sekcje piłki nożnej

2. Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 55 .000 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

3. Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2016 przeznaczona została kwota w wysokości 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. ustawy

5. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania.

6 Oferta winna zawierać:

1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.
3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)
5. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

7 Złożona oferta musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań / Dz. U. z 2016 r poz.1300/

i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego rejestru

7 Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

8 W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem
wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań
finansowych i merytorycznych.

9 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 757382452 fax. 757382472 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r do godziny 10 00 w zamkniętych
kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2017 r

10 Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11 Termin otwarcia ofert: w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 24 marca 2017 r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.

12 Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                  /-/ Dariusz Pawliszczy

KAŻDEGO ROKU JEST BEZPIECZNIEJ - informacja KRUS

Zakrus luty 2017wód rolnika wciąż wiąże się z dużym ryzykiem wypadkowym. Sezonowość prac w polu, zmiany pogody, powodują konieczność dłuższej pracy w ciągu dnia, nawet kilkanaście godzin na dobę. Niejednokrotnie tej pracy towarzyszy pośpiech, który połączony ze zmęczeniem, brakiem odpoczynku i stresem może powodować sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu rolnika, jak również osób z nim pracujących.
Każdej aktywności człowieka towarzyszy ryzyko wypadkowe. Ważna jest jednak świadomość występowania zagrożeń i umiejętność ich eliminacji. Działania w tym celu każdego roku podejmuje PT KRUS w Legnicy, w ramach prowadzonych działań prewencyjnych. Ta szkoleniowo – edukacyjna działalność Kasy spotyka się z dużym zainteresowaniem rolników, władz samorządowych, a także innych osób związanych ze środowiskiem wiejskim i przynosi oczekiwane efekty w postaci zmniejszającej się liczby zgłaszanych wypadków.
Aby nie być gołosłownym, w 2016 roku PT KRUS w Legnicy zgłoszono 89 wypadków, tj. o 20 zdarzeń mniej niż w roku poprzednim. Ważny jest także fakt, że w 2016 roku nie odnotowano zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, jak również nie przyjęto zgłoszenia choroby zawodowej.
W PT KRUS w Legnicy od kilku lat możemy zaobserwować, że sukcesywnie następuje spadek liczby zgłaszanych wypadków przy pracy rolniczej. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem świadomości rolników co do zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych. Wiedza na ten temat przekazywana jest rolnikom i społeczności wiejskiej podczas licznie prowadzonych działań prewencyjnych. Ponadto każdego roku działania prewencyjne są udoskonalane i wzbogacane o nowe formy tak, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców wsi, również tych najmłodszych. Tematyka prowadzonych działań odpowiada aktualnym potrzebom i identyfikacji zagrożeń, które występują na danym terenie czy w danej gminie.
W minionym roku odnotowano niepokojące dane dotyczące terminowości zgłaszanych zdarzeń do KRUS. Przypominamy, że jeżeli rolnik już ulegnie wypadkowi powinien go niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku i ograniczenie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.
W 2017 roku prowadzone przez KRUS PT w Legnicy działania prewencyjne, prowadzone będą w szczególności na terenach gmin: Chojnów, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka oraz Wądroże Wielkie. W 2016r., w tych gminach odnotowano największy wzrost liczby zgłoszonych wypadków przy pracy rolniczej. Natomiast na terenie gmin, gdzie w 2016 roku odnotowaliśmy nawet niewielki spadek liczby zaistniałych wypadków, bądź statystyki wypadkowe utrzymują się na tym samym poziomie co w latach ubiegłych, w 2017 roku będziemy prowadzić działania prewencyjne doraźne, informacyjne, tj. publikacja artykułów prewencyjnych na stronach internetowych urzędów gmin bądź w prasie lokalnej, szkolenia dla uczniów w lokalnych szkołach, punkty informacyjne Kasy w jednostkach samorządu terytorialnego. O każdym organizowanym działaniu prewencyjnym przez KRUS PT w Legnicy, możecie Państwo dowiadywać się z „Kalendarza wydarzeń prewencyjnych", który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Najtrudniejszą i najboleśniejszą sprawą są wypadki, którym ulegają dzieci, pomagające w pracy lub przebywające w pobliżu pracujących rodziców. W 2016 roku odnotowaliśmy kilka wypadków, którym uległy dzieci bawiące się jedynie na terenie gospodarstwa rolnego. Do wypadków najbardziej tragicznych w skutkach, dochodziło na terenie Gminy Złotoryja, gdzie 9-letnia dziewczynka zmarła w wyniku upadku do silosu z kiszonką podczas zabawy. Natomiast 6-letnia dziewczynka podczas zabawy z bratem, została dźgnięta widłami w głowę, doznając urazu mózgu. Wiele się mówi na temat bezpieczeństwa dzieci nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale i w środowisku wiejskim. Fakt połączenia miejsca zamieszkania rodziny wiejskiej z miejscem produkcji rolnej sprawia, że dziecko bardzo wcześnie staje się obserwatorem prac rolnych wykonywanych przez dorosłych. Zdarza się także, że bardzo małe dzieci przebywają wraz z rodzicami w czasie, gdy oni wykonują prace polowe, ponieważ rodzice nie mają możliwości pozostawienia dziecka w domu lub pod opieką instytucji opiekuńczej. W miarę upływu czasu dzieci coraz częściej zaczynają pomagać rodzicom w wykonywaniu różnych prac, by w końcu przejąć niektóre obowiązki do samodzielnego wykonania. Jednak należy pamiętać, iż pewne prace rolne i miejsca ich wykonywania są źródłem różnorodnych zagrożeń dla zdrowia, a niekiedy i życia dziecka.
Mamy nadzieję, że spadek liczby wypadków odnotujemy także w 2017 roku, a rolników częściej będziemy widywać na szkoleniach, imprezach plenerowych czy jako laureatów konkursów wiedzy, niż jako poszkodowanych w wypadkach. Lepiej jest sprawdzić stan techniczny maszyny, urządzenia czy dwukrotnie zastanowić się nad sposobem wykonania danej pracy, niż ulec wypadkowi i odczuwać skutki zdrowotne tego zdarzenia już do końca życia. Rolniku pamiętaj, że naprawdę niewiele trzeba, aby uniknąć wypadku, a jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości skorzystaj z porad inspektorów KRUS bądź sięgnij po broszury prewencyjne dostępne na naszej stronie internetowej oraz w każdej placówce KRUS.

Opracowała:
Elżbieta Cieślak
Specjalista d/s prewencji
KRUS PT w Legnicy

Gmina Gromadka zrealizuje zadanie Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap I

7Gmina Gromadka uzyskała dofinansowanie na realizację zadania Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce- etap I.
Inwestycja w sferze sanitacji wsi obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w Osłej oraz Różyńcu gmina Gromadka  , wraz z siecią przesyłową pomiędzy Osłą a Gromadką oraz kompleksową przebudowę wraz z modernizacją funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Gromadce.
Uzyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa pozwoli na wybudowanie ponad 23 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz rozbudowę istniejacej oczyszczalni ścieków do przepustowości 6200 RLM.
Wartość inwestycji ogółem wynosi blisko 12 mln 300 tys. zł. natomiast wartość uzyskanego dofinansowania ze środków unijnych przekracza 8,5 mln zł.
Inwestycja jest zaplanowana do realizacji w okresie maj 2017 - wrzesień 2018 r . Gmina Gromadka jako beneficjent RPO przygotowuje dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego . Ogłoszenie przetargu na realizację zadania jest planowane w końcowych dniach lutego, natomiast przekazanie placu budowy wykonawcy wyłonionemu w przetargu odbędzie się w końcowej dekadzie kwietnia bieżącego roku.

Informacja Tomasz Matyjewicz

789
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex