Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 21, marzec 2023

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Ogłoszenie o konkursie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Gromadka w 2022 r

ngo O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Gromadka

o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2022 r.1)                  Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 poz.1057 ze zm.. ) oraz Uchwały Nr XXV/201/20 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2022 r”

1.    Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez :

1.1 organizowanie otwartych imprez sportowych o charakterze masowym w plenerze oraz w hali

1.2 prowadzenie drużyn sportowych (sport masowy) w gminie: minimum 2 sekcje w dyscyplinach takich jak piłka nożna lub siatkówka2.    Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 85 .000 zł ( słownie: osiemdziesiąt pięć   tysięcy zł 00/100).3.    Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2021 przeznaczona została kwota w wysokości 85  000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)4.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust..3 w/cyt. ustawy


5.    Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. powołaną Zarządzeniem Wójta. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania.

6   Oferta winna zawierać:

1.    szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),

2.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.

3.    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

4.    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

5.    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6.    Złożona oferta musi być zgodna z  z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 i w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego / Dz. U. z 2018 r poz.2055/ winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego   rejestru lub ewidencji..7        Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia

     zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.                8        W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem

       wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań

       finansowych i merytorycznych.

                                                          

9        Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,

       ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 757382452 fax. 757382472 w

       nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca   2022 r   w zamkniętych        

       kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –      

       Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania

       kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2022 r10    Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11    Termin otwarcia ofert: w dniu  15 marca 2022 r o godz. 10.00. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 18 marca 2022  r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.


12    Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.
 
                                                               z up. Sekretarz Gminy
                                                             /-/ Tomasz Matyjewicz
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex