Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 06, grudzień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Działaj lokalnie we Wrzosowej Krainie

„Działaj Lokalnie4" we „Wrzosowej Krainie"
7 zakończonych projektów, 4 w trakcie realizacji, setki wolontariuszy i osób zaangażowanych. To tylko niektóre efekty Programu Działaj Lokalnie VIII, który jest realizowany w edycji 2014/2015 na terenie „Wrzosowej Krainy".

„Działaj Lokalnie" to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Fundacją „Wrzosowa Kaina". W tegorocznej edycji Działaj Lokalnie we „Wrzosowej Krainie" do dofinansowania wybrano 11 projektów na łączną kwotę 45 000,00 zł.

Celem Programu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu realizowane projekty mają bardzo szerokie i pozytywne oddziaływanie. Nie sposób wymienić wszystkich ich zalet, ale z całą pewnością projekty te rozwijają aktywność społeczną, uczą postaw prospołecznych i wspólnego działania, wzmacniają więzi międzyludzkie, zachęcają do rozwijania swoich pasji i zapewniają atrakcyjne możliwości spędzania czasu, przełamują bariery międzypokoleniowe, promują miejscowości, uczą troski o środowiska lokalne, podtrzymują tożsamość i tradycję. Jednym słowem, są dobrymi praktykami, które warto naśladować!

31


Z obszaru Gminy Gromadka dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Nowa Kuźnia i Pasternik – dwie wsie jeden cel", który realizowany jest przez Fundację Wspierania Turystyki i Rekreacji Konnej „Gryf".
Celem projektu jest integracja mieszkańców wsi Nowa Kuźnia i Pasternik przy realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy wizerunku obu wsi.
W ramach projektu zaplanowano plener malarski w Pasterniku, wspólne zagospodarowanie placu w Pasterniku oraz placu w Nowej Kuźni, 2 wspólne wycieczki: rowerowa z Pasternika do Nowej Kuźni i piesza z Nowej Kuźni do Pasternika, warsztaty rękodzielnicze w Nowej Kuźni oraz ogniska podsumowujące każde wykonane działania, a na koniec quiz patriotyczny.
Kwota dofinansowania z ARFP: 5 620,00 zł
Wkład własny finansowy beneficjenta: 340,40 zł
Wkład własny niefinansowy beneficjenta: 2 166,00 zł
Całkowita wartość projektu: 8 126,40 zł
Okres realizacji: 01.09.2014 -28.02.2015
Ilość osób, która bierze udział w działaniach realizowanych w ramach projektu: wycieczkach i
warsztatach - po 40 osób, w pracach przy budowie skwerków - 30 osób.
56Ponadto w aktualnej edycji dofinansowanie otrzymały jeszcze inne projekty z obszaru „Wrzosowej Krainy":
 „W Kobiecym Kręgu", realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji mieszkańców wsi Miroszowice „Bocianie Gniazdo" (Gm. Lubin),
 „Pomagam od najmłodszych lat", realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miłkowicach (Gm. Miłkowice),
 „Skarby w gminie Chojnów", realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica „IMPULS" (Gm. Chojnów),
 „Warsztaty 'Poznajemy tajniki ceramiki'", realizowany przez Stowarzyszenie „Nasze Łaziska" (Gm. Bolesławiec),
 „Pita-Smakowita Tradycja Naszych Dziadków", realizowany przez Stowarzyszenie „Kobiet Aktywnych" (Gm. Bolesławiec),
 „Zajęcia sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych", realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzymalinie (Gm. Miłkowice),
 „Aktywnie po zdrowie - z Klubem Sportowym 'Albatros'", realizowany przez Klub Sportowy „Albatros" Jaśkowice Legnickie (Gm. Kunice),
 „Fitness Klub 50+", realizowany przez Stowarzyszenie „Żeliszowski Potok" (Gm. Bolesławiec),
 „Muzyka łączy pokolenia", realizowany przez Zespół wokalno-taneczny „Mozaika" we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury (Gm. Przemków),
 „Aktywni od przedszkola do seniora", realizowany prze Fundacje „Vita Regionem" (Gm. Chocianów).

Gratulujemy wszystkim wnioskodawcom i realizatorom wspaniałych pomysłów, dziękujemy za zaangażowanie i włożoną pracę oraz zachęcamy do kontynuacji działań. Mamy też nadzieję, że opisane projekty staną się źródłem inspiracji do tworzenia kolejnych.

Informacja i zdjęcia Ewa Baran
dzialaj lokalnieLogo-PAFWlogo filantropiawrzosowa

Bezpieczna praca bardziej się opłaca - informacja KRUS

krus W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w Placówce Terenowej KRUS w Legnicy, odnotowaliśmy kolejny raz, spadek liczby zgłoszonych wypadków tj. w 2014 roku zgłoszono 138 wypadków tj. o 22 wypadki mniej, niż w roku poprzednim. Tendencja spadkowa dotycząca liczby wypadków w rolnictwie widoczna jest już od kilku lat. Należy podkreślić także, że na terenie Gminy Pielgrzymka, w 2014 roku zgłoszono tylko jeden wypadek. Jest to wielki sukces zarówno władz samorządowych Gminy, jak i samych rolników, którzy chętnie biorą udział w prowadzonych przez tut. Placówkę działaniach prewencyjnych. W porównaniu do roku 2013, na terenie Gminy Pielgrzymka zgłoszonych zostało 15 wypadków. Po przeanalizowaniu statystyk dotyczących wypadków w poprzednich latach, żadna z gmin nie uzyskała tak znaczącego spadku liczby wypadków.
Każdego roku w celu zmniejszenia liczby wypadków staramy udoskonalać działania prewencyjne i wzbogacać je nowymi formami tak, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców wsi, również tych najmłodszych. Na szkolenia organizowane przez tut. Placówkę zapraszani są przedstawiciele firm, które na co dzień pracują w środowisku rolniczym, a których produkty w znacznym stopniu poprawiają stan bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Zmniejszeniu liczby wypadków sprzyja także wzrastająca świadomość rolników co do zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych.
Zdajemy sobie sprawę, że każdej aktywności człowieka towarzyszy ryzyko, w tym ryzyko wypadku. Chodzi jednak o to, aby praca była wykonywana przy pełnej świadomości zagrożeń, które podczas danej pracy mogą występować. Wypadki od zawsze towarzyszyły działalności człowieka i zdajemy sobie sprawę, że nie wyeliminujemy ich zupełnie, ale razem możemy pracować nad tym, aby zdarzeń tych było coraz mniej, a ich skutki nie powodowały trwałych kalectw u rolników. Dlatego należy pamiętać, że jeżeli już dojdzie do wypadku w gospodarstwie rolnym, należy pamiętać, aby zgłosić go niezwłocznie do KRUS. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku oraz ograniczenie prawa do świadczenia.
Z perspektywy kilku lat można stwierdzić, że najbardziej popularnym zagrożeniem jest samo postępowanie rolnika. Dlatego, tak ważne jest ciągłe uświadamianie rolników o zagrożeniach wypadkowych podczas szkoleń, konkursów i innych działań. Podczas wykonywania każdej pracy i przy posługiwaniu się każdym narzędziem, niezbędna jest wyobraźnia i świadomość zasad funkcjonowania danej rzeczy, czy też okoliczności towarzyszących wykonywanej pracy. Świadomość ewentualnych zagrożeń i odpowiedzialność za wykonywaną w sposób bezpieczny pracę, powinna rozciągać się także na otoczenie osoby pracującej i powinna dotyczyć nie tylko pracującego, ale również osób z jego otoczenia.
Warunki pracy w rolnictwie należą do jednych z najcięższych, mimo iż następuje rozwój mechanizacji, chemizacji i nowoczesnej agrotechniki. Prace w gospodarstwie rolnym prowadzone są często przy niesprzyjającej pogodzie, z użyciem przestarzałego i mało wydajnego sprzętu rolniczego. Niska dochodowość produkcji rolnej większości gospodarstw, oraz tegoroczne problemy ze sprzedażą płodów rolnych, nie sprzyja poprawie poziomu bezpieczeństwa.
Najczęstszą i wciąż powtarzającą się przyczyną wypadków jest zły stan nawierzchni podwórek, nie uprzątnięte lub niewydzielone ciągi komunikacyjne, nieusunięcie zbędnych przedmiotów z przejścia. Wystarczy tak niewiele, bez ponoszenia żadnych kosztów, zadbać o swoje bezpieczeństwo, chociażby przez usunięcie z przejścia leżących narzędzi, zasypanie dziury i wyrównanie terenu. Wciąż powtarzamy rolnikom, że dbając o swoje zdrowie i życie podczas pracy, ułatwiają ją i pracują bezpieczniej.
Z analizowanych dokumentacji powypadkowych wynika, że wypadki najczęściej zdarzają się na terenie posesji gospodarstw rolnych (podwórko), w pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich, magazynach i składowiskach oraz na polach i łąkach. Zmniejsza się liczba wypadków w budynkach i pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich. Prawdopodobnie wynikiem takiego stanu rzeczy, jest nadal mała liczba gospodarstw rolnych, zajmujących się produkcją zwierzęcą, spowodowana nieopłacalnością tej gałęzi produkcji.
Zasadnicze przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy rolniczej, w mniejszym stopniu determinowane są niewłaściwym stanem technicznym maszyn, urządzeń, narzędzi, obiektów budowlanych i podwórzy. Zagrożenia wynikające z technicznych warunków pracy w gospodarstwach zaczynają odgrywać mniejszą rolę niż czynnik ludzki.
W czasie prowadzonych postępowań powypadkowych, inspektorzy KRUS PT w Legnicy i podległych placówkach zauważali, że rolnik pomimo zaleceń prewencyjnych, pomimo obecności na szkoleniach, wiedzy o istniejących zagrożeniach, nie robi nic lub niewiele, aby poprawić bezpieczeństwo swoje i osób postronnych, przebywających w gospodarstwie. Rolnicy nie stosują się do zaleceń, wskazań itp. ponieważ zdają sobie sprawę, że nie istnieje instytucja, która mogłaby na nich nałożyć karę za występowanie zagrożeń w gospodarstwie rolnym. Brak kontroli sprawia, że rolnik nie jest zobligowany w żaden sposób do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sobie i swoim bliskim. Należy zatem nieustanie pracować nad poprawa świadomości rolników na temat zasad BHP w gospodarstwach rolnych. Jedynie większa wiedza rolników, na temat zagrożeń wynikających z pracy w rolnictwie, przyniesie oczekiwane efekty, w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
Jak pokazują statystyki wypadkowe, największą liczbę rolników, którzy ulegają wypadkom, stanowią osoby po 50 roku życia. Są to rolnicy, którzy wykonują swoją pracę od wielu lat nic nie zmieniając, uzasadniając swoje postępowanie tym, że są za starzy na zmianę swojego życia, a kwestię dbania o obejście pozostawiają dzieciom, które przejmą po nich gospodarstwo.
Najtrudniejszą i najboleśniejszą sprawą są wypadki, którym ulegają dzieci, pomagające w pracy lub przebywające w pobliżu pracujących rodziców. Jednak kwestię tę omówimy w kolejnych artykułach prasowych, do lektury których już dziś serdecznie zachęcamy.
Mamy nadzieję, że spadek liczby wypadków odnotujemy także w 2015 roku, a rolników częściej będziemy widywać na szkoleniach, imprezach plenerowych czy jako laureatów konkursów wiedzy, niż jako poszkodowanych w wypadkach.

Informacja Elżbieta Kiełbasa KRUS Legnica

Szkolenie dla rolników ARiMR 11.02.2015 r

KIEROWNIK arimrBIURA POWIATOWEGO ARIMR W BOLESŁAWCU
UPRZEJMIE ZAPRASZA NA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW W DNIU
11.02.2015.o godz. 09:00
w siedzibie Biura Powiatowego ARIMR
w Bolesławcu
ul. Komuny Paryskiej 38

W okresie od 16.03.2015 do 15.05.2015 Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich.
W roku 2015 nastąpią duże zmiany, dotyczące między innym struktury płatności, wymogów stawianych rolnikom, mechaniki wypełniania wniosku o przyznanie płatności.
W związku z powyższym zapraszam na szkolenie, na którym zapoznamy Państwa z ich aktualnym kształtem.

Z poważaniem
Mariusz Mikołajczyk
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex