Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 06, grudzień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Program Leader

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Programu LEADER w latach 2009 – 2015

Program LEADER funkcjonujący od 1991 roku, zbudowany jest na oddolnej inicjatywie partnerskiej o raz innowacyjnym podejściu do obszarów wiejskich. Obecnie na obszarach wiejskich pokłada się duże nadzieje w zachęcaniu do współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Leader jest realizowany przez oś czwartą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem jest przede wszystkim budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców z uwzględnieniem powstawania nowych miejsc pracy.

Na terenie Gminy Gromadka zamierzenia te realizowane będą przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina. W skład Stowarzyszenia, obok Gmin Chojnów, Przemków, Bolesławiec, Chocianów, Lubin, wchodzi Gmina Gromadka oraz partnerzy prywatni (przedsiębiorcy) i społeczni (stowarzyszenia) z terenów wymienionych Gmin.

W poniższej prezentacji przedstawione są możliwości pozyskiwania środków finansowych przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina.

Beneficjentem może być, w przypadku starania się o środki z Programu LEADER:

1. Na działanie Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

- osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik, lub małżonek rolnika.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc może być przyznana, jeżeli:
• operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
• działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:

- do gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- do gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

• inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w punkcie 3;
• operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.


Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.


 
2. Na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjentem może być osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych  2 mln euro.


Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
• operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
• siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:


W przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, w miejscowości należącej do:

- do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- do gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców


W przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. w miejscowości należącej do:

- do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
- do gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -

• biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
• w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki , działanie "Promocja przedsiębiorczości".

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.
 
3. Na działanie Odnowa i rozwój wsi

Beneficjentem może być:
• gmina,
• instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
• kościół lub inny związek wyznaniowy,
• organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
• Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
o pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
o służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
• Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
• Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
• Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym  budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
• Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
• Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.Poziom pomocy:

Maksymalnie 75procent kosztów kwalifikowalnych projektu, nie mniej niż 25 tys. zł i nie więcej niż 500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu.


Pomoc jest przyznawana na operację:

• która nie jest finansowana  z  udziałem   innych   środków   publicznych, z wyjątkiem:

 - współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji   ministra  właściwego   do   spraw   kultury  w   ramach   Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- współfinansowania z Funduszu Kościelnego,
- współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3);

• realizowaną w miejscowości należącej do: 

- do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- do miejscowości należących do gmin miejskich,  z wyłączeniem  miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
  
4. Na działanie Małe projekty

Zakres pomocy:

1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
c. kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
c. remont lub wyposażenie muzeów,
d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

Beneficjent:
osoby fizyczne, które są:
• obywatelami państwa członkowskiego UE,
• pełnoletnie,
• zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
• działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
• utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Poziom dofinansowania
 
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.  
Zasady składania wniosków do LGD

Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania (w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa). Wnioski do finansowania będzie wybierała społeczna Rada LGD.

LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do samorządu województwa w celu oceny formalnej. Pomoc wypłacana będzie  w formie refundacji.

Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD          (tj. Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina)Informacje zebrała: Agnieszka Król na podstawie materiału:

Łukasz Żuber, LGD Wrzosowa Kraina www.wrzosowakraina.pl

oraz

Sebastian Kowalski-Paszko,
zastępca dyrektora Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. www.dolnyslask.pl
Opublikowano w miesięczniku "Przetargi Publiczne", nr 6(31), czerwiec 2008, s. 58-61.
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex