Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 09, maj 2021

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Informacja KRUS

krus luty 2014Każdego roku działalność prewencyjna Kasy skierowana jest nie tylko do rolników i innych osób dorosłych związanych ze środowiskiem wiejskim, ale również do najmłodszych mieszkańców wsi. Bardzo trudno ustrzec jest dziecko – zwłaszcza kilkuletnie – przed zagrożeniem wypadkami, szczególnie wtedy, gdy praca w gospodarstwie rolnym i życie domowe nieustannie się przenikają.

Dzieci, podobnie jak ich rodzice, narażone są na zagrożenia występujące zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w samym środowisku rolniczym np. przemieszczające się dużych rozmiarów maszyny rolnicze po drogach publicznych. Często dzieci pozostawiane bez opieki, ponieważ ich rodzice zajęci są pracą w gospodarstwie, wpadają na pomysły, które mogą powodować tragiczne w skutkach konsekwencje. Nikt się temu nie dziwi, każdy był kiedyś dzieckiem, chciał wszystkiego dotknąć, sprawdzić czy wypróbować. Jednak należy dzieci nieustannie uświadamiać co do niebezpieczeństw jakie na nie czyhają w środowisku wiejskim. Jest ich na pewno więcej, niż w mieście, gdzie na każdym skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna i przejście dla pieszych, gdzie nie trzeba przemieszczać się po ulicach i poboczach jezdni bo brakuje chodników, gdzie jedynym zagrożeniem na podwórku jest trzepak.

W tym miejscu należy również stwierdzić, że dzieci z rodzin rolniczych, jeżeli ulegną już wypadkowi w czasie pomocy w wykonywaniu prac w gospodarstwie rolnym, nie są uprawnione do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku w KRUS. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje jedynie osobom ubezpieczonym, które opłacają składki na ubezpieczenie społeczne rolników tj. rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników. Domownikami natomiast, nie są dzieci, jak często wydaje się rolnikom, jednak osoby dorosłe, które stale i nieodpłatnie pracują w gospodarstwie rolnym, a nie są jego właścicielem.

Rolnik wykonując swoją pracę powinien przewidzieć, że ciekawe wszystkiego dzieci mogą nieoczekiwanie zjawić się w strefie bezpośredniego zagrożenia życia. Szczególnie ich zainteresowanie wzbudzają maszyny rolnicze. Jednak nawet najnowsze rozwiązania techniczne nie uchronią przed wypadkami dzieci, które nieświadome niebezpieczeństwa, znajdą się blisko urządzeń lub narzędzi rolniczych czy zwierząt. Rozwaga samego rolnika to jeden z najlepszych sposobów na to, by dzieci były bezpieczne. Ważne jest, by z dziećmi rozmawiać o zagrożeniach, uprzedzać przez różnego rodzaju niebezpieczeństwem – nie tylko w gospodarstwie rolnym.

W związku z tym już w tym roku wspólnie z Funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Chojnowie oraz Doradcami Powiatowego Zespołu Doradców w Chojnowie, przeprowadzono kilka spotkań z dziećmi tj.: w Szkole Podstawowej w Okmianach, Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach oraz w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach. Planowane są dalsze działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. W najbliższym czasie tj. 24 lutego w Bibliotece Publicznej w Rokitkach, zostanie przeprowadzone spotkanie z dziećmi z terenu Gminy Chojnów na temat bezpieczeństwa, połączone z konkursami i wieloma innymi atrakcjami dla dzieci. Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Pracując na rzecz zapobiegania wypadkom, mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich wypadków. Rolnicy ulegają wypadkom bo pracują, a często ich pracy towarzyszą złe warunki atmosferyczne, stres czy strach przed utratą plonów. Jednak musimy pamiętać, że dzieci nie muszą ulegać wypadkom. Ich zadaniem jest się przede wszystkim uczyć się i poznawać świat przez zabawę. Ale kiedy już powierzamy dzieciom jakieś prace, pamiętajmy aby były one bezpieczne, nie zagrażały ich zdrowiu, a co najważniejsze, były adekwatne do ich wieku i możliwości fizycznych. Angażując dziecko do pomocy, trzeba pamiętać, że nie jest ono w stanie wykonać wielu czynności z braku dostatecznych sił, wyobraźni i doświadczenia. Nie potrafi dostrzec grożącego mu niebezpieczeństwa, a w sytuacji realnego zagrożenia nie umie podjąć właściwej decyzji. Ponadto, organizm dziecka jest szczególnie wrażliwy na szkodliwe dla zdrowia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Legnica, 19.02.2014r.,

                                               Opracowała:

                                               Elżbieta Kiełbasa

                                               Inspektor do spraw prewencji

                                               w KRUS PT w Legnicy

Turniej piłki halowej

TURNIEJ-HALOWY-2014-Wrzos

Ogłoszenie o konkursie

indeks                                                                                                                                      Gromadka 04.02.2014 r

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Gromadka
o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2014 r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) oraz Uchwały nr XL/271/13 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 listopada 2013 r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na 2014 r "

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2014 r"

1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez :

1.1 organizowanie otwartych imprez sportowych o charakterze masowym w plenerze oraz w hali
1.2 prowadzenie drużyn sportowych (sport masowy) w gminie: minimum 2 sekcje piłki nożnej

2. Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 55 .000 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

3. Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2013 przeznaczona została kwota w wysokości 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. ustawy

5. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania.

6 Oferta winna zawierać:

1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1. ,
3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

7 Złożona oferta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego rejestru

7 Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

8 W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem
wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań
finansowych i merytorycznych.

9 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 757382452 fax. 757382472 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 r do godziny 10 00 w zamkniętych
kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2014 r

10 Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11 Termin otwarcia ofert: w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 5 marca 2014 r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.

12 Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

                  Wójt Gminy
/-/ Dariusz Pawliszczy
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex