Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 16, maj 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy

flaga Gmina Gromadka informuje o możliwościi otrzymania przez obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę z przeznaczeniem  na zakup odzieży, obuwia , środków higieny osobistej . Aby ubiegać się o świadczenie nalezy złozyć wniosek   oraz oświadczenie  . Wnioskodawca zobowiązany jest posługiwać się wczesniej nadanym numerem PESEL. Wnioski mozna składać w Urzędzie Gminy w Gromadce ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej , Wierzbowa 19
 
Громадська комуна повідомляє про можливість отримання громадянами України одноразової грошової допомоги у розмірі 300,00 злотих на особу на придбання одягу, взуття, засобів особистої гігієни. Для оформлення пільги необхідно подати заяву та декларацію. Заявник зобов'язаний використовувати раніше присвоєний номер PESEL. Заявки можна подавати до Управління ґміни в Громадці, вул. Генерал Вл. Sikorskiego 9 або в муніципальному центрі соціального забезпечення в Громадці з місцезнаходженням у Wierzbowa, Wierzbowa 19
 
Informacja Tomasz Matyjewicz

Punkt przyjęc pomocy rzeczowej dla uchodźców w Gromadce

flaga Gmina Gromadka informuje ,że od dnia 14 marca 2022 r. punkt przyjęc pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy , mieszczący sie przy ulicy 11 Listopada 92 w Gromadce, będzie czynny wyłącznie po wczesniejszym umówieniu się poprzez kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gromadce tel. 75 6116022.

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie gminy Gromadka w 2022


logo konkurs ngo        O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Gromadka
o konkursie na realizację zadania publicznego
Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie gminy
Gromadka w 2022 r            Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 poz.1057 ze zm.. ) oraz Uchwały nr XXV/201/20 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 października 2020 r  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021 -2023.

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie gminy Gromadka w 2022 r.

1.    Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury :

Zorganizowanie co najmniej jednej imprezy o charakterze kulturalnym w plenerze o zasięgu co najmniej lokalnym ( gminnym) , promującym tradycje lokalnej społeczności

2.    Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 30 000 zł ( słownie: trzydzieści  tysięcy zł 00/100).

3.    Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2021 przeznaczona została kwota w wysokości 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

4.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. Ustawy.

5.    Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania oraz zaangażowanie środków własnych o charakterze wolontariatu ( praca wolontariuszy) w realizację zadania.

6   Oferta winna zawierać:

1.    szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, planowane miejsce i termin realizacji),

2.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.

3.    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

4.    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

5.    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6.    Złożona oferta musi być zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2018 r.poz.2055/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego   rejestru.

7        Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia

     zawarcia umowy do dnia 31 października 2022 r.                

8        W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem

       wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań

       finansowych i merytorycznych.
                                                      
9        Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,

       ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 75 7382452 fax. 75 7382472 w

      nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r   do godziny 10 00 w zamkniętych        

       kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –      

       Konkurs ofert na realizację zadania publicznego : Organizacja wydarzeń kulturalnych o

     charakterze lokalnym na terenie gminy Gromadka w 2022 r.

10    Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11    Termin otwarcia ofert: w dniu 8 kwietnia 2022 r r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2022  r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.

12    Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

                                                z up. Sekretarz gminy
                                                /-/ Tomasz Matyjewicz
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex