Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 09, maj 2021

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Zawiadomienie o wyborze oferty - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2021 r.

logo konkurs ngo Wójt \Gminy Gromadka informuje , że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2021 r ” wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy 2 Gromadka z siedzibą w Gromadce, ul. Szkolna 9; 59-706 Gromadka.

Wpisany do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Bolesławieckiego pod pozycją 20

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 ( słownie; jedna ) oferta.

Oferta złożona została na kwotę 85 000,00 zł ( osiemdziesiąt pięć 00/100zł) na okres od dnia .podpisania umowy do dnia 31.12..2021 r

Gmina Gromadka w 2021 r przeznaczyła na realizację zadania kwotę w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł)


Budujemy ekologiczne oświetlenie uliczne

IMG 1755 Gmina Gromadka już kolejny rok realizuje inwestycje związane z budową nowoczesnego oświetlenia ulicznego , bazującego na oprawach oświetleniowych typu led . W tym roku wybudujemy pięć ciągów oświetleniowych w miejscowościach Nowa Kuźnia ( dwa odcinki)  Borówki , Osła oraz Gromadka ul. Sosnowa za łaczną kwotę 548 967,91 zł brutto. Gmina na realizację  zadania otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
IMG 1756
3
IMG 1756
2
 
Informacja Tomasz Matyjewicz/UG , zdjęcia Waldemar Zima


„Rolnik w nowej perspektywie” - konkurs ARiMR

KONKURS- projekt 3 REGULAMIN Konkursu pt. „Rolnik w nowej perspektywie"

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem", określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Rolnik w nowej perspektywie", zwany dalej Konkursem.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w niniejszym regulaminie.
3. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Giełdowej 8, 52-438 Wrocław, zwany dalej Organizatorem.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Formularzu – należy przez to rozumieć, formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami: nr 1.1 I. Zgoda na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych w konkursie, II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku w Konkursie, III. Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej widniejącej w pracy konkursowej IV. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych, nr 1.2 Oświadczenie o prawach autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu, nr 2 Pełnomocnictwo, załącznik nr 3 Tematyka Konkursu – Główne cele Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027.
2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć nadesłany w terminie, o którym mowa
w § 4 ust. 1, wypełniony oraz podpisany Formularz wraz załącznikami.
3) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestników, którzy otrzymali nagrody określone w § 8 Regulaminu.
5. Uczestnik, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego treść.
6. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie roli, jaką pełni Wspólna Polityka
Rolna w rozwoju obszarów wiejskich.

§ 2
Zadanie Konkursu
1. Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu (zwanego dalej także pracą), który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Główne cele Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 opisuje załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
2. Hasło „Rolnik w nowej perspektywie" zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.
3. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

§ 3
Zasady Konkursu
Uczestnicy zobowiązani są do akceptacji następujących warunków Konkursu:
1) zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego warunków,
2) dostarczenia Organizatorowi kompletnego Zgłoszenia w terminie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu,

§ 4
Terminy
1. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się dnia 26 marca 2021 r., a kończy w dniu 11 czerwca 2021 r.
2. O zachowaniu terminu w przypadku osobistego dostarczenia pracy konkursowej, jak również w przypadku nadesłania pracy konkursowej pocztą, kurierem czy za pomocą innego operatora, decyduje data wpływu do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR (ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław).
3. Zgłoszenia nadesłane po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegać ocenie Jury.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Wyniki oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.arimr.gov.pl w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny oraz na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora: www.facebook.com/dolnoslaski/

§ 5
Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora Konkursu podpisanego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu (dostępnego na stronie internetowej ARiMR w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny) zawierającego niezbędne oświadczenia i zgody wraz z pracą konkursową.
2. Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się Uczestnikiem Konkursu z chwilą przekazania Organizatorowi Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami oraz pracą konkursową, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz następuje w momencie przekazania do Organizatora pracy konkursowej wraz z podpisanym Formularzem zgłoszeniowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, podpisanej Zgody na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych w Konkursie, podpisanej Zgody na wykorzystanie wizerunku w Konkursie, podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej widniejącej w pracy konkursowej, podpisanej Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, których wzór określa załącznik nr 1.1 do niniejszego Regulaminu, podpisanym Oświadczeniem o prawach autorskich i nieodpłatnym przekazaniu praw autorskich na Organizatora konkursu, którego wzór określa załącznik nr 1.2 do niniejszego Regulaminu oraz podpisanym Pełnomocnictwem, w przypadku pracy zbiorowej, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora prac konkursowych w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu pracy konkursowej.
5. Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych pokrywa Uczestnik.

§ 6
Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę.
2. Do Konkursu można zgłosić plakat, który jest pracą zbiorową.
3. W przypadku pracy zbiorowej plakat do Konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współautorów plakatu. Formularz pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w proporcji 2 x 3.
5. Wszystkie prace, niezależnie od techniki, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które powinny być przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej.
6. Plakaty należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF o wielkości 66,6 x 100 cm w rozdzielczości 300 dpi.
7. Plakat powinien zostać nagrany na płycie CD i podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą wypełniony i odręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wypełnioną i odręcznie podpisaną Zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych w konkursie, wypełnioną i odręcznie podpisaną Zgodę na wykorzystanie wizerunku w Konkursie, wypełnioną i odręcznie podpisaną na wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej widniejącej w pracy konkursowej, wypełnioną i odręcznie podpisaną Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, których wzór określa załącznik nr 1.1 do niniejszego Regulaminu, wypełnione i odręcznie podpisane Oświadczenie o prawach autorskich i nieodpłatnym przekazaniu praw autorskich na Organizatora konkursu, którego wzór określa załącznik nr 1.2 do niniejszego Regulaminu oraz wypełnione i odręcznie podpisane Pełnomocnictwo, w przypadku pracy zbiorowej, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Złamanie przez uczestnika określonych w powyższych paragrafach warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie pracy przez Organizatora.
9. Wszystkie prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny.
10. Nie można zgłaszać do Konkursu prac, które zostały już nagrodzone w innych konkursach.

§ 7
Kryteria wyboru Laureatów
1. Jury dokona oceny prac konkursowych po zakończeniu okresu trwania Konkursu.
2. Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana będzie przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) Wartość artystyczna,
b) Nawiązanie do tematu Konkursu oraz czytelność przesłania,
c) Pomysłowość,
d) Oryginalność.

§ 8
Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. Wartość nagród rzeczowych wynosić będzie odpowiednio do 1500 zł, do 1000 zł, do 500 zł. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień.

§ 9
Zobowiązania
Laureaci Konkursu zobowiązują się do uwiecznienia się na zdjęciu wraz
z otrzymaną nagrodą. Zdjęcie powinno zostać przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania nagrody.

§ 10
Uwagi końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny.
2. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na Formularzu wypełnionym przez Uczestnika.
4. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie, rozstrzyga Organizator, na co Uczestnik wyraża zgodę.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny. W takim przypadku nadesłane do Organizatora prace konkursowe zostaną zwrócone ich autorom.
formularz zgłoszeniowy    załacznik nr do formularza zgłoszeniowego    załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego    załacznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex