Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Ogłoszenie o konkursie opp - wydawanie żywności w 2015 r

OGŁOoppSZENIE

Wójta Gminy Gromadka
o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu:
wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców gminy Gromadka w 2015 r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm. ) oraz Uchwały nr LII/374/14 Rady Gminy Gromadka z dnia 7 listopada 2014 r r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na 2015 r "

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:
„Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców gminy Gromadka w 2015 r ."

1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego – „Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców gminy Gromadka w 2015 r ."
a) opłacenie kosztów transportu za przywóz żywności do magazynu w Bolesławcu,
b) koszty związane z wydawaniem żywności według listy dla mieszkańców gminy
Gromadka,
c) inne koszty związane z wydawaniem żywności i utrzymaniem magazynu.
2. Na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1 przeznacza się dotację w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł)
3. Na realizację zadania tego samego rodzaju w budżecie Gminy Gromadka na 2014 rok przeznaczona była kwota 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset 00/100 zł)
4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. ustawy
5. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na udział wkładu własnego wnioskodawcy w całkowitych kosztach realizacji zadania

6. Oferta winna zawierać:

1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1. ,
3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

Złożona oferta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego rejestru

7. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze z uwagi na udział wkładu własnego wnioskodawcy w całkowitych kosztach realizacji zadania
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),
b ) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wymienionego w pkt 1
c) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych umożliwiających wykonanie zadania
9. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 .
10. W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.
11. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gromadka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r r do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach z napisem : Urząd Gminy Gromadka – Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ,,Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców gminy Gromadka w 2015 r

12. Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie, nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.
13. Termin otwarcia ofert: w dniu 28 sierpnia 2015 r roku o godzinie 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 11 września 2015 r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Gromadka
14. Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                    /-/ Dariusz Pawliszczy

ostzreżenie meteo 31 lipca 2015 r

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie

Prognoza na I dobę

Ważność:
od godz. 07:30 dnia 01.08.2015
do godz. 07:30 dnia 02.08.2015

Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Prognoza na II dobę

Ważność:
od godz. 07:30 dnia 02.08.2015
do godz. 07:30 dnia 03.08.2015

Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Prognoza na III dobę

Ważność:
od godz. 07:30 dnia 03.08.2015
do godz. 07:30 dnia 04.08.2015

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 18°C.
Temperatury maksymalne powietrza powyżej 30°C prognozuje się do piątku 07.08.2015

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk: Michał Mercik
Data wydania: godz. 13:49 dnia 31.07.2015

prognoza nr 25414/2015
opracował synoptyk dyżurny Michał Mercik, dnia 2015-07-31 13:49

"Działaj lokalnie" w Gminie Gromadka

Dziadkow wspomnienia i mlodych marzenia - prace przy griMieszkańcy Nowej Kuźni i Pasternika po raz kolejny biorą udział w Programie „Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W tym roku dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł otrzymał projekt pn. „Dziadków wspomnienia i młodych marzenia". Jego wnioskodawcą i realizatorem jest Fundacja Wspierania Turystyki i Rekreacji Konnej „Gryf" z Pasternika.
- Głównym celem, do którego dążymy, jest integracja mieszkańców poprzez wspólną pracę oraz przez udział w atrakcyjnych imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszych wsiach – mówi Andrzej Peter, Prezes Fundacji i jeden z koordynatorów projektu. - Chcemy także obudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie starszymi osobami żyjącymi blisko, a często w jakiś sposób zapomnianymi. Spotykamy się z seniorami mieszkającymi w naszej okolicy i słuchamy opowieści o czasie ich dzieciństwa, o tradycjach i zwyczajach. Szczególne zainteresowanie skierowane jest na gry i zabawy, w jakie na podwórkach bawili się nasi rodzice i dziadkowie. Wykorzystując między innymi te odkrywane dawne gry i zabawy podwórkowe zamierzamy zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Do organizacji imprez potrzebne są dobrze zagospodarowane i wyposażone place oraz boiska. Dlatego w ramach projektu przygotowane zostaną właśnie takie miejsca. Mieszkańcy własnymi siłami rekultywują nawierzchnię, karczują krzewy, koszą trawę.
Ze środków pochodzących z dotacji zakupione zostały już słupki i siatki do gry w siatkówkę, murowany grill, kosze na śmieci. Zakupione zostaną materiały do wykonania ławek i bramek do gry w piłkę nożną.
2 sierpnia br. na boisku w Nowej Kuźni odbędzie się pierwszy z kilku planowanych pikników rodzinnych, podczas którego rozegrane zostaną mecze w piłkę nożną. Uczestnikom zostaną też zaprezentowane odkryte dotychczas gry i zabawy podwórkowe. Będzie także wspólne grillowanie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z koordynatorami projektu – z Panem Andrzejem Peterem (tel. 790 206 721) lub z Panem Krzysztofem Królem (tel. 608 631 125).

W aktualnej edycji dofinansowanie otrzymało jeszcze 8 innych projektów z obszaru „Wrzosowej Krainy".

***
„Działaj Lokalnie" to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Fundacją „Wrzosowa Kaina".

Celem Programu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu realizowane projekty mają bardzo szerokie i pozytywne oddziaływanie. Nie sposób wymienić wszystkich ich zalet, ale z całą pewnością projekty te rozwijają aktywność społeczną, uczą postaw prospołecznych i wspólnego działania, wzmacniają więzi międzyludzkie, zachęcają do rozwijania swoich pasji i zapewniają atrakcyjne możliwości spędzania czasu, przełamują bariery międzypokoleniowe, promują miejscowości, uczą troski o środowiska lokalne, podtrzymują tożsamość i tradycję. Jednym słowem, są dobrymi praktykami, które warto naśladować!

Informacja Ewa Baran Koordynatorka programu
Dzialaj Lokalnie logo rgb  logo ARFP cmyk jpg logo Fundacji Wrzosowa KrainaLogo PAFW-projekt1 rgb


Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex