Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Dni Gromadki

dni-gromadki-2015-plakat-GMINA

Wybory ławników sądowych

 

paragraf

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Na podstawie art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 133 z póżn. zm), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693 ) oraz pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2015r. Rada Gminy Gromadka powinna wybrać 3 ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, w tym jednego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.Zgłoszenie należy złożyć do dnia 30 czerwca 2015 rokuna odpowiedniej karcie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce (ul. Gen.Wł. Sikorskiego 9, pok. nr 4- parter, nr tel. 75-7382452, 7382453) w godzinach pracy. Przyjmowane są dokumenty w zaklejonej kopercie, skierowanej do Rady Gminy Gromadka, z dopiskiem „wybór ławników” (w wyżej wymienionym terminie).

Wzór karty zgłoszenia, lista osób popierających kandydata, formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wzór list poparcia, oświadczenia kandydata, udostępnia się nieodpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy - pok. nr 4 oraz za pośrednictwem strony internetowej
www.bip.gromadka.pl.


Kartę zgłoszeniową oraz formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl


Kandydatów na ławnikówmogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, dokonującej wyboru.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sadzie.

UWAGA! Do karty kandydat ma obowiązek dołączyć:

• 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby – z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.
(Najbliższe punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego znajdują się przy:


- Sądzie Okręgowym w Legnicy, ul. Złotoryjska 40, Tel. 76 -72 25 932), pon.- 8:00- 18:00, wt.- pt.-8:00-15:00

- Sądzie Okręgowym w Jeleniej Gorze ul. Wojska Polskiego 56 tel.- 75-6415106, pon. 9:00-18:00, wt.-pt.- 9:00-15:00)

• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 581) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zam
ieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stow
arzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.


ostrzeżenie meteo 15 maja 2015 r

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar

województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 02:00 dnia 16.05.2015 do godz. 06:00 dnia 16.05.2015

Przebieg

Prognozuje się temperaturę minimalną od 0°C do 3°C, miejscami -1°C. Przy gruncie temperatura minimalna do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

70%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Edyta Socha

Godzina i data wydania

godz. 12:55 dnia 15.05.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 woj.dolnoslaskie od 02:00/16.05 do 06:00/16.05.2015 temp. min 0 st., miejscami -1 st., przy gruncie do -2 st.

   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex