Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Święto Narodowe 3 mjaja w Gromadce

3-MAJA-2015 G

Podwórko NIVEA w Wierzbowej

materiał promocyjny III Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu w konkursie pt. „Podwórko NIVEA”, które dzięki Państwa wsparciu może zostać wybudowane we wsi Wierzbowa.

Fundatorem nagród w konkursie jest NIVEA Polska Sp. z o.o., która dbając również o wartości rodzinne swoich klientów organizuje akcje o wymiarze społecznym. Jedną z takich akcji jest budowa rodzinnych placów zabaw w miejscach zgłoszonych przez samorząd lokalny lub spółdzielnie. W roku 2015 NIVEA ufunduje 40 rodzinnych miejsc zabaw w całej Polsce. Lokalizacja placu zabaw w Wierzbowej została zgłoszona przez Gminę Gromadka i zakwalifikowana przez komisję do konkursu.

W dniach od 1 kwietnia do 31 maja można oddać swój głos na wybrany plac zabaw wyłącznie poprzez wejście na stronę internetową: www.nivea.pl/podwórko

materiał promocyjny I
materiał promocyjny II
Zwycięstwo w konkursie zależy wyłącznie od ilości głosów oddanych na dany plac zabaw, czyli tak naprawdę zależy od naszego zaangażowania.

Dla zainteresowanych na stronie www.nivea.pl/podwórko znajduje się regulamin konkursu.

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Król Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 75 738 24 52 wew.15

Konkurs w zakresie wspierania i upowszechnianaia kultury fizycznej

Gromadka 23.0opp2.2015 r

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Gromadka
o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2015r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 poz.1118 ze zm.. ) oraz Uchwały nr LII/374/14 Rady Gminy Gromadka z dnia 7 listopada 2014 r r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na 2015 r "

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2015 r"

1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez :

1.1 organizowanie otwartych imprez sportowych o charakterze masowym w plenerze oraz w hali
1.2 prowadzenie drużyn sportowych (sport masowy) w gminie: minimum 2 sekcje piłki nożnej

2. Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 55 .000 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

3. Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2014 przeznaczona została kwota w wysokości 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. ustawy

5. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania.

6 Oferta winna zawierać:

1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.
3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

7 Złożona oferta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego rejestru

7 Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

8 W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem
wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań
finansowych i merytorycznych.

9 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 757382452 fax. 757382472 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2015 r do godziny 10 00 w zamkniętych
kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2015 r

10 Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11 Termin otwarcia ofert: w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 27 marca 2015 r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.

12 Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex