Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 09, maj 2021

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Konkurs grantowy „Działaj lokalnie i ekologicznie”– nowa ścieżka tematyczna przy współpracy z WWF

Plakat Działaj lokalnie i ekologicznie 1 Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie 2021”

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” z WWF jako priorytetowe wyróżnia takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Projekt można zaplanować w dwóch modelach:

MODEL A

KROK 1. Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu 3 spotkań/ zajęć/ debat edukacyjnych w społeczności lokalnej zwiększających wiedzę, dotyczącą głównych wyzwań środowiskowych – w szkole, przedszkolu, domu kultury, na świetlicy, w ODL czy innej placówce, skupionych wokół tematów ochrony klimatu, siedlisk naturalnych lub sieci powiązań międzygatunkowych.

Do przygotowania spotkań i zajęć w społeczności lokalnej, udostępnione zostaną następujące materiały edukacyjne WWF, które można znaleźć na stronie https://www.wwf.pl/edukacja-wwf:

  • cykl narzędziowników WWF, czyli scenariuszy zajęć przedstawiających zmiany w środowisku z perspektywy zamieszkujących je zwierząt. „Duże Drapieżniki” opowiadają o ekosystemach leśnych, „Ssaki morskie” o kondycji Bałtyku i zagrożeniach dla bioróżnorodności w morzu, a „Klimat” przedstawia topniejące lodowce Arktyki jako zmieniające się środowisko życia niedźwiedzia polarnego i innych zwierząt bieguna północnego;
  • „Eksperymenty przyrodnicze. Człowiek i środowisko”, czyli narzędziownik z zestawem scenariuszy do przeprowadzenia doświadczeń przyrodniczych;
  • „Zmiana klimatu w pigułce WWF. Fakty i mity”, czyli publikacja omawiająca przyczyny i skutki zmiany klimatu, fakty i mity o danym zjawisku oraz działania, które możemy podjąć w celu jego ochrony;
  • „Living Planet Report 2020. Przewodnik dla młodzieży” i „Living Planet Report 2020. Materiały dla nauczycieli”, publikacja oparta na „badaniu okresowym” planety co 2 lata, które monitoruje stan różnorodności biologicznej na świecie;
  • „Program z Pandą” oparty na ścieżkach trzech niedźwiedzi z doborem scenariuszy i działań, skupionych wokół następujących zagadnień: klimat, różnorodność biologiczna i transformacja szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej. Warto szczególnie zwrócić uwagę na checklistę dla szkół z pomysłami do wdrożenia na rzecz bardziej zrównoważonego sposobu funkcjonowania placówki. Lista obejmuje 6 kategorii: żywność, woda, różnorodność biologiczna, energia, transport i odpady.
KROK 2. W drugim kroku uczestnicy projektu mają za zadanie opracowanie akcji na rzecz poprawy stanu środowiska, np. inicjatywy dotyczące lokalnych problemów środowiskowych i wdrażania rozwiązań proekologicznych, kampanie informacyjne społeczności lokalnych na rzecz ochrony klimatu i przyrody, wykłady, wystawy, panele dyskusyjne, opracowanie planu projektu/inicjatywy infrastrukturalnej do samorządu czy zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu zagadnieniu: np. Dnia Niedźwiedzia Polarnego, Dnia Długu Ekologicznego, Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Dzikiej Przyrody, itd. – można nawiązać do istniejącego święta ekologicznego lub wymyślić i przeprowadzić własne, tak jak Dzień Ochrony Klimatu (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej, po opisie Modelu B).

MODEL B

W tej wersji materiały edukacyjne WWF stanowią inspirację i wsparcie merytoryczne do zaplanowania własnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska przez liderów lokalnych społeczności.W modelu B szczególnie liczą się projekty opierające się na innowacyjnych i kreatywnych rozwiązaniach na rzecz ochrony przyrody oraz takie, które aktywizują grupy społeczne niezaangażowane do tej pory w działania ekologiczne (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej).

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH INICJATYW:

Katalog działań ekologicznych możliwych do przeprowadzenia w ramach projektu jest otwarty. Projekty zgłaszane w konkursie mogą zakładać realizację takich działań jak np.:

Działania edukacyjne:

·         Przeprowadzenie dodatkowego cyklu spotkań edukacyjnych (poza wymienionymi w kroku 1 modelu A), np. warsztatów poprowadzonych przez specjalnych gości czy ekspertów wybranych dziedzin (naprawa przedmiotów, naturalne środki czyszczące DIY i kosmetyki, różnorodność biologiczna okolicy, naturalne ogrodnictwo, „zero waste” i upcykling, przeciwdziałanie marnowaniu żywności itp.), spotkań dla dzieci i rodziców, warsztatów międzypokoleniowych czy „dzikich” zajęć terenowych, rozwijających kontakt z przyrodą.

·         Przeprowadzenie ToT (training of trainers), czyli szkolenia dla tych, którzy następnie będą się dzielić wiedzą z innymi. Oznacza to warsztaty w kaskadowym ujęciu, w którym każdy uczestnik szkolenia zorganizuje i przeprowadzi następnie np. min. 3 akcje/warsztaty/wydarzenia o charakterze edukacyjnym dla kolejnych osób. Takim działaniem może być również przeszkolenie nauczycieli i edukatorów, by prowadzili zajęcia w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

·         Realizacja gier symulacyjnych, gier decyzyjnych, gier miejskich, geocachingu/questingu

·         Zorganizowanie wyzwania dla społeczności lokalnej do zrealizowania w określonym czasie, np. 20 dni bez plastiku, 1 miesiąc bez mięsa, spacer do lasu 2 x dziennie.

·         Organizacja konkursu, współzawodnictwa, działań grywalizacyjnych dla mieszkańców społeczności.

·         Zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu tematowi ekologicznemu (znakomity wykaz świąt ekologicznych można znaleźć na stronie ekokalendarz.pl) lub przygotowanie własnego przedsięwzięcia w ramach większego wydarzenia (np. organizowanego przez miasto z okazji Dnia Ziemi), np.: pikniku edukacyjnego, panelu dyskusyjnego, debaty, wyzwania, koncertu, wystawy w przestrzeni publicznej, akcji społecznej, gry edukacyjnej, gry miejskiej, happeningu ulicznego, marszu, malowania murali, graffiti, kampanii społecznej, teatru ulicznego

Działania rzecznicze:

·         Inicjowanie koalicji, międzysektorowych obrad, stolików tematycznych, wypracowujących ekspertyzy i rozwiązania na rzecz poprawy ochrony przyrody w społeczności lokalnej. Sieciowanie ludzi i budowanie ruchów społeczeństwa obywatelskiego, które wywiera wpływ na decydentów i interesariuszy polityk środowiskowych. W ramach działań przygotowujących: zmapowanie decyzyjnych osób i instytucji oraz interesariuszy w społeczności lokalnej dla zagadnień związanych z ochroną klimatu i różnorodności biologicznej, a także wybór kluczowych wydarzeń na podstawie kalendarza sesji obrad miejskich, konsultacji społecznych czy zebrań tematycznych gmin, instytucji, organizacji do wdrażania zagadnień środowiskowych w lokalne strategie i polityki rozwoju.

·         Publikacja i prowadzenie petycji, pilnych apeli (rozpowszechnianie wśród przedstawicieli społeczności lokalnej online jak i ulicznie): budowanie świadomości społecznej poprzez aktywne nagłaśnianie tematów przyrodniczych i ekologicznych w społeczności lokalnej.

Działania wspierające inne organizacje:

·         Zbiórki pieniężne

·         Promocja i rozwój wolontariatu w społeczności lokalnej

·         Organizowanie lokalnych grup działania dla wybranego celu

Działania komunikacyjne:

·         Realizacja kampanii informacyjnej w mediach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych, angażującej społeczność lokalną, związanej z zagadnieniami ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Kampania może opierać się na takich działaniach, jak: opracowywanie, projektowanie i publikowanie materiałów kampanijnych, projektowanie i umieszczanie plakatów w przestrzeni miejskiej/publicznej, prowadzenie społeczności online’owych,wysyłanie autorskich artykułów/reportaży do mediów tradycyjnych, pisanie artykułów do mediów online’owych (tematycznych), prowadzenie własnych kanałów w mediach społecznościowych (kanał na YouTube, TikTok, artykuły na Medium.com, wpisy na LinkedIn/Facebooku, stories dedykowane na Instagramie/Facebooku), współpraca z blogerami/vlogerami/influencerami.

Inne pomysły na projekt:

·         sporządzanie map zagrożeń zanieczyszczeniami środowiska na danym terenie;

·         nowe nasadzenia zieleni w przestrzeni publicznej;

·         rozwój małej retencji;

·         tworzenie ogrodów sensorycznych, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży;

·         promowanie idei tworzenia przydomowych ogrodów ekologicznych;

·         instalowanie budek dla ptaków;

·         budowanie domków dla owadów;

·         zakładanie łąk kwietnych, sadzenie kwiatów na ogólnodostępnych rabatach i w donicach;

·         montaż mierników umożliwiających mieszkańcom sprawdzanie jakości powietrza;

·         promowanie energii odnawialnej;

·         wdrażanie zmian na rzecz zrównoważonego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych i innych instytucji na podstawie checklisty audytowej z „Programu z Pandą” WWF;

·         organizacja spotkań kawiarenek naprawczych w społeczności lokalnej oraz promocja naprawy i obiegu przedmiotów z drugiej ręki (np. wymiany, banki rzeczy).

Uwaga:

Niech wydarzenia planowane w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i Ekologicznie” będą miały edukacyjny wymiar także poprzez sposób, w jaki zostaną zorganizowane. Warto zadbać o szereg szczegółów, by były zrównoważone, ekologiczne i stanowiły przykład dla społeczności lokalnej w perspektywie kolejnych imprez. Na przykład:

·         promocja diety roślinnej i ograniczenie spożycia mięsa;

·         przygotowanie przekąsek z sezonowych i lokalnych produktów, produktów z certyfikatami rolnictwa ekologicznego i sprawiedliwego handlu;

·         wyeliminowanie jednorazowych plastikowych naczyń;

·         ograniczenie produkcji i rozdawania gadżetów o niskiej wartości edukacyjnej (np. smyczy, długopisów, linijek, notesów, itd.);

·         promocja ekologicznego dojazdu na wydarzenie (wsparcie carpoolingu i carsharingu);

·         zorganizowanie wydarzenia w pobliżu terenów przyrodniczych (z odpowiednią infrastrukturą), by promować kontakt z przyrodą;

·         zadbanie o ślad ekologiczny organizowanego wydarzenia, np. jeśli są produkowane koszulki, trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiej bawełny powstały (najlepiej z certyfikowanej bawełny organicznej, GOTS).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 1 maja do 31 maja 2021 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 3.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 15.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 2 m-ce będą mogły być realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 28 kwietnia 31 maja br.

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku w ścieżce tematycznej odbędą się dwa webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja. W dniu spotkania należy kliknąć link, aby do niego dołączyć.

Na spotkaniach zostaną omówione założenia i cele ścieżki tematycznej, charakter inicjatyw możliwych do zrealizowania oraz aspekty formalne i techniczne naboru dotyczącego ścieżki tematycznej.Spotkania informacyjno-szkoleniowe

1)      5 maja 2021 r. o godzinie 17.00

https://zoom.us/j/92036189584

2)      14 maja 2021 r. o godz. 16.000

https://zoom.us/j/92552329167

 KoordynatorProgramu Działaj Lokalnie:
Marta Kucfir
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 608 640 901

Ośrodek Dzialaj Lokalnie

Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

tel. 500 206 128, 76 818 45 41

www.wrzosowakraina.pl

 

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest wspólną inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

Do pobrania:

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

senior Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. I będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość. 

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz:https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.
Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych.
senior

Nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2021 r.

2 Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2021 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 1 maja do 31 maja 2021 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 28 kwietnia 31 maja br.

KONSULTACJE TELEFONICZNE: wg harmonogramów zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych Gmin

 1

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się trzy webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja. W dniu spotkania należy kliknąć link, aby do niego dołączyć.

Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców:

1)      10 maja 2021 r. o godz. 17.00

Link do spotkania https://zoom.us/j/92194179746

2)      22 maja 2021 r. o godz. 15.00

Link do spotkania https://zoom.us/j/93647271393

3)      25 maja 2021 r. o godz. 17.00

Link do spotkania  https://zoom.us/j/96108902416KoordynatorProgramu:
Marta Kucfir
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 608 640 901Ośrodek Dzialaj Lokalnie

Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

tel. 500 206 128, 76 818 45 41

www.wrzosowakraina.pl

 

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Wrzosowa Kraina.

Do pobrania:

Regulamin

Wniosek
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex